Vacancy http://www.siddhivinayakplacement.com Vacancy Thu, 31 Jan 2019 12:47:05 +0530 en-us http://www.siddhivinayakplacement.com Android Developer http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-787145.htm http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-787145.htm Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0530 Android Developer Hotel Executive http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-787291.htm http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-787291.htm Thu, 17 Jan 2019 00:00:00 +0530 Restaurant Ma Kam Kari Sake Teva Yuvak Yuvti o Ni Jarur Che Hotel executive http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-788137.htm http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-788137.htm Sat, 19 Jan 2019 00:00:00 +0530 Hotel Restuarant Me Job Kar Sake Aese Bandoki Jarurt Hai Gujrat Bhavnagar Main Automobile http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-790161.htm http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-790161.htm Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 +0530 Sales Execytive Call Senter http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-790168.htm http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-790168.htm Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 +0530 Call Senter Data Entry Operator http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-790170.htm http://www.siddhivinayakplacement.com/vacancy-detail-790170.htm Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 +0530 Data Entry operator